Rakennusliikkeille 

Laadunhallinta

Raken­nushankkeeseen ryhtyvän tahon velvol­lisuuk­si­in kuu­luu suun­nitel­la ja rak­en­taa raken­nus määräys­ten ja säädösten mukaises­ti. Näitä määräyk­siä ovat esimerkik­si vira­nomais­määräys, kaavamääräyk­set, alueel­lis­ten poikkeavuuk­sien huomioimi­nen ja rantaraken­nu­so­hjeis­to HKI.

Laadun­hallintapros­es­si­in kuu­luu esimerkiksi:

  • Laatu­vaa­timusten selvittäminen
  • Laatu­vaa­timusten ohjaus- ja valvontatoimenpiteet
  • Tiivis vuorovaiku­tus kaikkien osa­puolten välillä
  • Han­kkeen aikana tapah­tu­va laadun­valvon­ta ja tarkastukset
  • Ana­lyysit ja raportointi

Rakennustyön valvonta 

Raken­nustyön valvon­nan tärkeimpi­in tehtävi­in kuu­luu suun­nitelmien mukainen toteu­tus sekä mah­dol­lis­ten virhei­den ja ongelmien ennal­taehkäisy. Valvo­jamme pere­htyy suun­nitelmi­in, sopimuk­si­in, tarkas­taa työn laadun ja valvoo suun­nitelmien noudattamista. 

Lämpökamerakuvaus

Läm­pöku­vauk­sen tarkoituk­se­na on mita­ta raken­nuk­sen pin­nas­ta lähtevää läm­pösäteilyä. Kuvauk­sel­la saadaan hel­posti ja nopeasti tietoa raken­nuk­sen kun­nos­ta ja kor­jaus­tarpeen selvit­tämis­es­tä. Ilma- ja läm­pövuo­toko­h­dat saadaan selvitet­tyä nopeasti rak­en­tei­ta rikkomatta.

Läm­pökam­er­an avul­la voidaan selvit­tää samas­sa yhtey­dessä mui­ta raken­nuk­sen ja rak­en­tei­den toimivu­u­teen, olo­suhteisi­in ja asum­isvi­ihtyvyy­teen liit­tyviä tek­i­jöitä, kuten ilman vir­taus­re­it­e­jä, rak­en­tei­den fysikaal­ista toim­intaa sekä tietyin edel­ly­tyksin kosteusvaurioita.

Läm­pöku­vauk­set suorite­taan RT-14–11239(rakennuksen läm­pöku­vaus) ohjeko­rtin ja Ratu S‑1233 (raken­nuk­sen läm­pöku­vaus) mukaisesti.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Lait­teis­tomme on aina kaliburoitu­ja ja huollettuja.

Kosteuskartoitus

Tarkaste­taan kos­teu­den aiheut­tamia kosteusvaurioita

Kos­teuskar­toi­tus suorite­taan ensisi­jais­es­ti pin­takos­teu­sosoit­timien avulla.

Pin­takos­teu­sosoit­timil­la tutk­i­taan kohteessa kuiv­as­ta ver­tailu­ar­vos­ta poikkeav­ia arvo­ja ja kohon­nei­ta kos­teuspoikkeamia antavia viit­teitä. Kos­teuskar­toi­tus on hyvä apu­vä­line arvioi­da jatko­toimen­pitei­den laa­ju­us ja tarpeel­lisu­us. Kos­teuskar­toi­tus on rak­en­tei­ta rikkomaton.

Mikäli kar­toituk­ses­sa havaitaan selkeitä vau­rio indikaat­tor­e­i­ta, on hyvä toteut­taa tarpeen mukaan rakenneavauksia.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus (Rh%)

Betoni kuiv­uu hitaasti, olo­suh­teet ja rakenne vaikut­ta­vat olen­nais­es­ti kuivumiseen.

Kos­teu­den­mit­tauk­sel­la voidaan varmis­tua betonin kuiv­u­mi­nen ja arvioi­da pinnoitettavuus.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan poranreikämittauksin.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan RT ohjeko­rtin 14–10984 Betonin suh­teel­lisen kos­teu­den mit­taus, mukaisesti

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.