Taloyhtiöille 

Rakennustyön valvonta ja konsultointi

Raken­nustyön valvon­nan tärkeimpi­in tehtävi­in lukeu­tuu suun­nitelmien mukainen toteu­tus sekä mah­dol­lis­ten virhei­den ja ongelmien ennal­taehkäisy. Valvo­jamme pere­htyy suun­nitelmi­in ja sopimuk­si­in sekä tarkas­taa työn laadun ja valvoo suun­nitelmien noudattamista.

10-vuotistarkastus

Mikä on 10-vuotistarkastus?

Urakoit­si­jan kym­men­vuo­tis­vas­tuu määritel­lään raken­nusurakan ylei­sis­sä sopimuse­hdois­sa (YSE 1998)

”Yleis­ten sopimuse­hto­jen mukaises­ti urakoit­si­ja vas­taa taku­ua­jan jäl­keenkin sel­l­ai­sista virheistä, joiden tilaa­ja näyt­tää aiheutuneen urakoit­si­jan törkeästä laimin­lyön­nistä, täyt­tämät­tä jääneestä suorituk­ses­ta tai ole­van seu­raus­ta sovi­tun laadun­varmis­tuk­sen olen­nais­es­ta laimin­lyön­nistä ja joi­ta tilaa­ja ei ole kohtu­u­den mukaan voin­ut havai­ta vas­taan­ot­to­tarkas­tuk­ses­sa eikä takuuaikana.”

Me suori­ta­mme 10-vuo­tis­vas­tu­u­tarkas­tuk­set aina tilaa­jan esit­tämän laa­ju­u­den ja tarpeen mukaises­ti, oli­pa kyseessä sit­ten koko kiin­teistön kat­ta­va tai raja­tumpi kokonaisuus.

Märkätilatarkastus

Märkäti­latarkas­tuk­sen tarkoituk­se­na on kar­toit­taa yhtiön, ja tarpeen mukaan myös osakkaiden, kaik­ki märkäti­lat. Kar­toituk­ses­sa rak­en­teet ja tilat tarkaste­taan aistin­varaisel­la tarkas­tuk­sel­la ja apuna käytetään pin­takos­teusmit­taus­ta. Tarkas­tus toimii oivana apu­vä­li­neenä ja lähtöti­et­ona esimerkik­si putkire­mont­tia hark­it­se­valle yhtiölle.

Märkäti­latarkas­tus sisältää kohteeseen tutus­tu­misen ja siinä kar­toite­taan aiem­mat remon­tit sekä mah­dol­liset remont­tisu­un­nitel­mat. Märkätilo­jen kun­to arvioidaan huomioiden mm. pin­ta­ma­te­ri­aalit, kalus­teet, läpivi­en­nit, lat­ti­akaiv­ot sekä pintakosteusarvot.

Tarkas­tuk­ses­ta tehdään huoneis­toko­htainen yhteenvetoraportti.

Kosteuskartoitus

Tarkaste­taan kos­teu­den aiheut­tamia kosteusvaurioita

Kos­teuskar­toi­tus suorite­taan ensisi­jais­es­ti pin­takos­teu­sosoit­timien avulla.

Pin­takos­teu­sosoit­timil­la tutk­i­taan kohteessa kuiv­as­ta ver­tailu­ar­vos­ta poikkeav­ia arvo­ja ja kohon­nei­ta kos­teuspoikkeamia antavia viit­teitä. Kos­teuskar­toi­tus on hyvä apu­vä­line arvioi­da jatko­toimen­pitei­den laa­ju­us ja tarpeel­lisu­us. Kos­teuskar­toi­tus on rak­en­tei­ta rikkomaton.

Mikäli kar­toituk­ses­sa havaitaan selkeitä vau­rio indikaat­tor­e­i­ta, on hyvä toteut­taa tarpeen mukaan rakenneavauksia.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus (Rh%)

Betoni kuiv­uu hitaasti, olo­suh­teet ja rakenne vaikut­ta­vat olen­nais­es­ti kuivumiseen.

Kos­teu­den­mit­tauk­sel­la voidaan varmis­tua betonin kuiv­u­mi­nen ja arvioi­da pinnoitettavuus.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan poranreikämittauksin.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan RT ohjeko­rtin 14–10984 Betonin suh­teel­lisen kos­teu­den mit­taus, mukaisesti

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Lämpökamerakuvaus

Läm­pöku­vauk­sen tarkoituk­se­na on mita­ta raken­nuk­sen pin­nas­ta lähtevää läm­pösäteilyä. Kuvauk­sel­la saadaan hel­posti ja nopeasti tietoa raken­nuk­sen kun­nos­ta ja kor­jaus­tarpeen selvit­tämis­es­tä. Ilma- ja läm­pövuo­toko­h­dat saadaan selvitet­tyä nopeasti rak­en­tei­ta rikkomatta.

Läm­pökam­er­an avul­la voidaan selvit­tää samas­sa yhtey­dessä mui­ta raken­nuk­sen ja rak­en­tei­den toimivu­u­teen, olo­suhteisi­in ja asum­isvi­ihtyvyy­teen liit­tyviä tek­i­jöitä, kuten ilman vir­taus­re­it­e­jä, rak­en­tei­den fysikaal­ista toim­intaa sekä tietyin edel­ly­tyksin kosteusvaurioita.

Läm­pöku­vauk­set suorite­taan RT-14–11239(rakennuksen läm­pöku­vaus) ohjeko­rtin ja Ratu S‑1233 (raken­nuk­sen läm­pöku­vaus) mukaisesti.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Lait­teis­tomme on aina kaliburoitu­ja ja huollettuja.