Yksityisille 

Rakennustyön valvonta ja konsultointi

Raken­nustyön valvon­nan tärkeimpi­in tehtävi­in lukeu­tuu suun­nitelmien mukainen toteu­tus sekä mah­dol­lis­ten virhei­den ja ongelmien ennal­taehkäisy. Valvo­jamme pere­htyy suun­nitelmi­in ja sopimuk­si­in sekä tarkas­taa työn laadun ja valvoo suun­nitelmien noudattamista.

Asunnon kuntotarkastus

Oletko myymässä tai osta­mas­sa asun­toa? Kun­to­tarkas­tus suorite­taan ohjeko­rtin KH90-00394 mukaises­ti ja on rak­en­tei­ta rikko­ma­ton tarkas­tus. Tarkas­tus rapor­toidaan huomioin ja val­oku­vin. Tarkas­tuk­sen lop­pu­ra­port­ti toimite­taan kaikille osa­puo­lille ja se on puoluee­ton. Asun­non kun­to­tarkas­tus on hyvä suorit­taa aina asun­tokau­pan yhteydessä. 

Märkätilojen tarkastus

Tarkoituk­se­na on kar­toit­taa märkäti­lan kun­to ja sen mah­dolli­nen kor­jaus­tarve. Tämä on tarpeelli­nen tarkas­tus asun­to-osaket­ta ostaes­sa. Tyyp­il­liset tilat joi­hin tarkas­tus suorite­taan ovat keit­tiö, kod­in­hoito­huone, suihku, wc-tilat ja sauna. Tarkas­tus suorite­taan pintakosteus‑, koepala- tai porareikämit­taus­ta käyt­täen. Märkätilo­jen tarkas­tuk­ses­sa määritel­lään märkäti­lan tekni­nen kun­to. Tämä pitää sisäl­lään silikonit, laat­tasaumat, kopo­laatat, lat­ti­akaadot, suihkun tiiviys ja lattiakaivot. 

Kosteuskartoitus

Tarkaste­taan kos­teu­den aiheut­tamia kosteusvaurioita

Kos­teuskar­toi­tus suorite­taan ensisi­jais­es­ti pin­takos­teu­sosoit­timien avulla.

Pin­takos­teu­sosoit­timil­la tutk­i­taan kohteessa kuiv­as­ta ver­tailu­ar­vos­ta poikkeav­ia arvo­ja ja kohon­nei­ta kos­teuspoikkeamia antavia viit­teitä. Kos­teuskar­toi­tus on hyvä apu­vä­line arvioi­da jatko­toimen­pitei­den laa­ju­us ja tarpeel­lisu­us. Kos­teuskar­toi­tus on rak­en­tei­ta rikkomaton.

Mikäli kar­toituk­ses­sa havaitaan selkeitä vau­rio indikaat­tor­e­i­ta, on hyvä toteut­taa tarpeen mukaan rakenneavauksia.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus (Rh%)

Betoni kuiv­uu hitaasti, olo­suh­teet ja rakenne vaikut­ta­vat olen­nais­es­ti kuivumiseen.

Kos­teu­den­mit­tauk­sel­la voidaan varmis­tua betonin kuiv­u­mi­nen ja arvioi­da pinnoitettavuus.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan poranreikämittauksin.

Betonin suh­teelli­nen kos­teus mitataan RT ohjeko­rtin 14–10984 Betonin suh­teel­lisen kos­teu­den mit­taus, mukaisesti

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Lämpökamerakuvaus

Läm­pöku­vauk­sen tarkoituk­se­na on mita­ta raken­nuk­sen pin­nas­ta lähtevää läm­pösäteilyä. Kuvauk­sel­la saadaan hel­posti ja nopeasti tietoa raken­nuk­sen kun­nos­ta ja kor­jaus­tarpeen selvit­tämis­es­tä. Ilma- ja läm­pövuo­toko­h­dat saadaan selvitet­tyä nopeasti rak­en­tei­ta rikkomatta.

Läm­pökam­er­an avul­la voidaan selvit­tää samas­sa yhtey­dessä mui­ta raken­nuk­sen ja rak­en­tei­den toimivu­u­teen, olo­suhteisi­in ja asum­isvi­ihtyvyy­teen liit­tyviä tek­i­jöitä, kuten ilman vir­taus­re­it­e­jä, rak­en­tei­den fysikaal­ista toim­intaa sekä tietyin edel­ly­tyksin kosteusvaurioita.

Läm­pöku­vauk­set suorite­taan RT-14–11239(rakennuksen läm­pöku­vaus) ohjeko­rtin ja Ratu S‑1233 (raken­nuk­sen läm­pöku­vaus) mukaisesti.

Suorite­tus­ta työstä toimite­taan kuvalli­nen ja selkok­ieli­nen raportti.

Lait­teis­tomme on aina kaliburoitu­ja ja huollettuja.