Yritys 

Rakennusalan asiantuntija- ja konsulttipalvelut kustannustehokkaasti

Qual­i­ty con­struc­tion & con­sult­ing Oy on vuon­na 2019 perustet­tu Etelä-Suomes­sa toimi­va raken­nut­tamiseen, valvon­taan, pro­jek­t­in­jo­htoon sekä kiin­teistöalan asiantun­ti­jate­htävi­in erikois­tunut yri­tys. Toimin­nas­samme keski­tymme ydi­nosaamiseemme. Tilaa­ji­amme ovat muun muas­sa raken­nus­li­ik­keet, asun­to-osakey­htiöt ja yksi­tyiset henkilöt.

Arvoihimme kuu­luu suorit­taa aina työmme lop­pu­un asti ammat­ti­taidol­la, kus­tan­nuste­hokkaasti ja laadukkaasti.

Tar­joamme osaa­van, kus­tan­nuste­hokkaan ja laadukkaan vai­h­toe­hdon pro­jek­tien läpivi­en­ti­in ja valvon­taan. Mei­dän kaut­tamme saat myös laadukkaan asiantun­ti­ja ja urakoit­si­ja verkos­ton kaik­keen rakentamiseen.